it_service

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Service)

- ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายเดือน/รายครั้งครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

- ดูแลและบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ในสำนักงาน

- ดูแลระบบเครื่อง Server พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ Backup ข้อมูลที่สำคัญ

- ดูแลระบบ Network ให้ความเสถียรอยู่เสมอ

- บริการ Onsite service, Remote Desktop และ Telephone Service

- ตลอดจนบริการงานทางด้าน IT ทั้งหมด

cctv_service

บริการงานกล้องวงจรปิด

- ให้บริการติดตั้ง ดูแล และซ่อมแซม ระบบกล้องวงจรปิดทั้งแบบ Analog และ Digital

- เซตระบบดูกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต

- ทางเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและวางจุดของกล้อง ตลอดจนให้คำแนะที่ดี